Vänligen vänta medan din begäran behandlas.

Villkor

Allmänna villkor gällande hushållsnära tjänster för privatpersoner.

Om inte annat anges i avtalet mellan dig och Kölnan Städ & Flytt AB (org. nr. 559226-0946) (”Kölnan") gäller följande allmänna villkor.

1. Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder hushållsnära tjänster som utförs på ett professionellt sätt. Hushållsnära tjänster utgörs av städning, flytt och annat arbete som vi kommer överens med dig om. Hushållsnära tjänster utförs vid de tillfällena som vi kommer överens med dig om.

2. Pris för hushållsnära tjänster och betalning

2.1 Hushållsnära tjänster kan köpas som enstaka tillfällen eller som abonnemang.

2.2 Du betalar för Hushållsnära tjänster enligt vid var tid gällande priser. Om vi höjer priserna på våra abonnemangsprodukter kommer vi meddela dig detta senast en månad i förväg. Du kan alltid hitta gällande priser på www.kölnanstäd.se eller genom att kontakta oss.

2.3 Vid erbjudande med fastpris kan det fasta priset förändras om omfattningen av arbetet inte stämmer överens med den beskrivningen som lämnats vid beställning, om viktig information om arbetets omfattning undanhållits/utelämnats eller om vi fått felaktig information.

2.4 Om du har ett abonnemangsavtal betalas månadskostnaden från och med den månad arbetet utförs. Hushållsnära tjänster aktiveras vid det första bokade tillfället.

2.5 Du kommer att få en specificerad faktura från oss. Betalning ska ske senast på den förfallodag som anges på fakturan. Skulle du betala efter förfallodagen tar vi ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och andra avgifter såsom påminnelseavgifter tillkommer.

2.6 Vi erbjuder skattereduktion för hushållsarbete enligt vid var tid gällande regler. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag, exempelvis på grund av att du inte är berättigad till skattereduktion eller för att du har utnyttjat hela din skattereduktion, kommer vi skicka en faktura avseende restbeloppet.

3. Flytt av bohag

Vid flytt av bohag tillämpar vi Bohag 2010 Allmänna flyttbestämmelser för konsument som villkor för tjänsten.

4. Ångerrätt enligt lag

4.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal ångra detta utan att ange något skäl och därmed säga upp avtalet genom att meddela oss det.

4.2 Om du begär att arbetet ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och du ska betala det avtalade priset.

4.3 Om du har begärt att arbetet ska utföras under ångerfristen och enbart en del av arbetet utförts innan utövande av ångerrätten ska du betala en proportionell andel av det avtalade priset.

4.4 Om du ångrar dig ska du meddela Kölnan detta genom att kontakta oss per telefon 010-750 08 20 eller genom e-post till kundservice@kolnanstad.se att du ångrar köpet, inom ångerfristen.

5. Ombokning/avbokning om du köper enstaka tjänster eller abonnemang om hushållsnära tjänster

5.1 Om du köper enstaka Hushållsnära tjänster får du omboka/avboka arbetet på följande villkor;

  1. Ombokning/avbokning. Om du meddelar Kölnan minst 5 arbetsdagar i förväg, betalar du inte för arbetet.
  2. Avbokning. Om du meddelar Kölnan mindre än 5 arbetsdagar i förväg, får du betala 25 % av totalkostnaden för arbetet. RUT-avdrag kan ej nyttjas för avbokade tjänster.
  3. Ombokning. Om du meddelar Kölnan mindre än 5 arbetsdagar i förväg, får du betala 12,5 % av totalkostnaden för arbetet.

5.2 Vi tillhandahåller Hushållsnära tjänster även på röda dagar och våra vanliga omboknings-/avbokningsregler i punkt 5.1 gäller.

6. Ombokning/avbokning om du abonnerar på hushållsnära tjänster

6.1 Om du abonnerar på våra Hushållsnära tjänster får du omboka/avboka arbetet på följande villkor;

  1. Ombokning/avbokning. Om du meddelar Kölnan minst 3 arbetsdagar i förväg, flyttas den inte utnyttjade tiden till din timbank.
  2. Avbokning. Om du meddelar Kölnan mindre än 3 arbetsdagar i förväg, får du betala 50% av städtillfällets pris.
  3. Ombokning. Om du meddelar Kölnan mindre än 3 arbetsdagar i förväg, får du betala 25% av städtillfällets pris.

7. Utebliven eller felaktigt utförd hushållsnära tjänst

7.1 Om du köper enstaka Hushållsnära tjänster eller ingått abonnemang om Hushållsnära tjänster och vi inte utför arbetet eller/och om vi inte kommer överens om att vi ska utföra arbetetpå en annan dag, behöver du inte betala för arbetet.

7.2 Om du tycker att vi har utfört Hushållsnära tjänster fel eller bristfälligt ska du kontakta oss snarast. Kontaktuppgifter till oss framgår av punkt 11.4. Reklamation får inte ske senare än 72 timmar efter att arbetet utfördes. Vi tillämpar gällande konsumentlagstiftning och åtgärdar fel och brister i utförda Hushållsnära tjänster så snart som möjligt. Vi ger ingen kompensation på totalkostnaden utan vi tar ansvar för att åtgärda våra fel/brister förutsatt att reklamationen nyttjas.

8. Befrielsegrund

8.1 Kölnan har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Kölnan kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför Kölnans kontroll och som Kölnan inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när Hushållsnära tjänster utfördes och vars följder Kölnan inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9. Ansvar

9.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakats av vår personal.

9.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.

9.3 Vid beställning och/eller bokning av våra tjänster har du som kund ansvar att meddela oss om något är ömtåligt eller ska rengöras/städas enligt annan beskrivning än det som är grund för accepterad offert/bokad tjänst annars kan det fulla ansvaret komma att landa på dig som kund vilket innebär att vi inte står för en eventuell ersättning.

10. Avtalstid och uppsägning

10.1 Dessa allmänna villkor gäller vid beställning av tjänster från Kölnan Städ & Flytt AB och löper så länge som avtalet är giltigt.

10.2 Löpande avtal gäller tills vidare utan bindningstid och kan sägas upp av båda parter till upphörande med omedelbar verkan. Vad gäller arbeten som är inbokade efter att avtalet upphört att gälla är du bunden av omboknings-/avbokningsreglerna i punkt 6 och övriga tillämpliga bestämmelser i dessa villkor och avtalet.

10.3 Abonnemang gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter. Om uppsägning sker före den 10e:e i en månad upphör abonnemanget att gälla den sista dagen i innebarande månad. (Ett förtydligande exempel: om uppsägning sker den 9 april så upphör abonnemanget att gälla den 30 april.) Om uppsägning sker den 11:e eller senare i en månad upphör abonnemanget att gälla den sista dagen i efterföljande månad. (Ett förtydligande exempel: om uppsägning sker den 23 april så upphör abonnemanget den 31 maj.

10.4 Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

  1. arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam,
  2. samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller
  3. att du inte betalar faktura trots påminnelse.

11. Övrigt

11.1 Du äger inte rätt att utan Kölnans skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

11.2 Kölnan har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

11.3 Meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter vi behöver för att utföra Hushållsnära tjänster.

11.4 Du kan kontakta oss skriftligen per telefon 073 626 74 15 eller genom e-post till info@kolnanstad.se.

11.5 Kölnan reserverar sig för att priset på en bokning eller offertförfrågan via hemsidan kan ändras vid felaktigt pris, programfel(IT) eller annan information som vår priskalkylator inte kan ta hänsyn till.

11.6 En bokning av tjänst som genomförs via hemsidan räknas som bekräftad och bokad först när Kölnan kontaktat kund och bekräftat bokningen.

12. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig och andra som tar del av våra tjänster. Genom att ingå avtal med Kölnan förstår du att vi behandlar personuppgifter enligt vad som följer i vår integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa villkor. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

13. Tvist

13.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

13.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

13.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av Malmö tingsrätt. Konsument har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.

14. Ändring av villkoren

14.1 Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 2.2, har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft. Du kan alltid hitta gällande villkor på www.kölnanstad.se eller erhålla dem genom att kontakta oss.